Thematische resultaten uit het participatieproces

 

Hieronder vind je een omschrijving van de thema's die het vaakst aan bod kwamen tijdens het participatieproces. Het gaat hier zowel over de online bevraging, de bijdragen op het paricipatieplatform en de reacties tijdens de wandelingen (individueel en geleid).

In elke dorpskern werden zowel positieve elementen benoemd als verbeterpunten. De voornaamste conclusie is dat de deelnemers van mening zijn dat het dorpse karkater van de kernen moet behouden blijven. Dit ziet men ook terugkomen in onderstaande thema's.

Mobiliteit

Het thema Mobiliteit kwam het vaakst aan bod in de reacties. De aandacht ging hierbij enerzijds uit naar de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer in de gemeente, anderzijds werd de focus vaak op autoluwe zones gelegd (voornamelijk in de dorpscentra, samenhangend met de verblijfswaarde van deze plekken). Het ontmoedigen van autoverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid wordt eveneens door vele inwoners als belangrijk ervaren. Ook de vraag naar bijkomende fietswegen (fietspaden, fietsstraten) en trage wegen komt meermaals terug uit de bevraging. Verkeersdrukte in combinatie met het ermee gepaarde geluid wordt als storend ervaren door verschillende mensen.

Enkele meer specifieke reacties handelen over een nieuwe kijk op de circulatie van autoverkeer doorheen de dorpskernen (door bijvoorbeeld het invoeren van eenrichtingsverkeer op verschillende plaatsen).

Groen

Een tweede belangrijk thema dat naar voor komt uit de bevraging is de vraag naar meer groen in de gemeente. Het betreft hierbij zowel het behoud en onderhoud van het bestaande groen als de nood naar bijkomende groenruimte. Een vaak voorkomende suggestie is het verhogen van het aandeel groen in de openbare ruimte (voorzien van meer bomen, struiken, bloemen in het straatbeeld).

Verblijfsruimte

In een groot aandeel van de reacties wordt de expliciete vraag naar meer verblijfsruimte in de dorpskernen gesteld. De nood aan plaats voor ontspanning, ontmoeting en sociaal contact op straat is hoog. Een gezellige dorpskern is voor vele mensen autoluw van karakter. Een pleinfunctie in de dorpskern biedt volgens enkelen ook gunstigere omstandigheden voor ondernemerschap (horeca, winkels). Vooral in Holsbeek centrum wordt het ontbreken van een plein als minpunt aangehaald. In Kortrijk-Dutsel wordt de aandacht gevestigd op de bestaande parkeerplaatsen naast de kerk, dewelke een meer groene invulling zouden kunnen krijgen zodat ook hier een plek voor ontmoeting kan ontstaan.

Voorzieningen

Het aandeel voorzieningen in de gemeente wordt door vele mensen als beperkt beschouwd. Er is volgens verschillende respondenten nood aan een kleine supermarkt of kleinere winkels met een basisaanbod aan dagelijkse consumptiegoederen (voornamelijk in de dorpskernen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode maar zeker ook in Holsbeek centrum). Plaats voor horeca (in de dorpskern, in combinatie met de vaak gemaakte suggestie naar meer verblijfsruimte) wordt eveneens meermaals gesuggereerd.

De vraag naar een wekelijkse markt in Holsbeek centrum wordt eveneens enkele keren gesteld. In mindere mate is er een wens naar enkele speciaalzaken in de gemeente.

Vrije tijdsvoorzieningen

Een vaak terugkerende reactie is de nood aan meer speelpleintjes, speelruimte of speeltuinen voor kinderen. Dit ontbreekt voor velen in verschillende dorpskernen. Ook voor de iets oudere jeugd zijn er weinige plekken om zich te ontspannen. Een suggestie die werd gegeven is ruimte voor een skateplein.

Daarnaast worden suggesties gemaakt omtrent het voorzien van voldoende (duidelijke en onderhouden) wandelpaden en zitbankjes. Tevens is er volgens sommige mensen een gebrek aan culturele voorzieningen en plaats voor culturele activiteiten.

Enkele inwoners vestigen specifiek de aandacht op hondenlosloopweides.

Parkeren

Bij de suggesties rond parkeren zien we enerzijds de vraag naar voldoende parkeerruimte opduiken, dit om de verschillende functies in de dorpskernen bereikbaar te houden. Anderzijds wordt de parkeerdruk in de dorpscentra ook aangeklaagd. De drukte (van onder andere ‘zoekverkeer’) die hiermee gepaard gaat wordt als negatief ervaren.

Recreatie

Verschillende respondenten vragen naar meer sportinfrastructuur in de gemeente. Naast de al aanwezige voetbalvelden is er ook nood aan bijvoorbeeld looppistes (of Finse piste). Ook de vraag naar ruimte voor een skatepark komt vaker terug. Dit sluit aan bij de meer algemene vraag naar voldoende ruimte voor de jeugd om zich te kunnen ontspannen.

Eén enkele reactie bevatte de vraag naar een zwembad in de gemeente.

Open ruimte

De verdichtingsvraag en bouw van bijkomende woningen in de gemeente mag niet ten koste gaan van de nog aanwezige open ruimte. In verschillende reacties wordt daarom een betere bescherming van deze open ruimte gevraagd.

Erfgoed/Dorpszichten/Beeldkwaliteit

Het behoud van waardevolle dorpszichten en gebouwen met erfgoedwaarde is voor verschillende respondenten ook van belangrijke waarde. Dit werd ook veelvuldig besproken tijdens de wandelingen. Nieuwe bouwprojecten dienen zorgvuldig in de bestaande context te worden ingepast. In enkele reacties wordt gesuggereerd om waar mogelijk dorpszichten te herwaarderen (door het voorzien van meer groen, het weren van autoverkeer en het schrappen van parkeerplaatsen).

Wonen/woonvormen

In enkele reacties is er aandacht voor het thema wonen. Enerzijds is er de vraag om meer compactere/kleinere en betaalbare woonvormen te voorzien in de dorpskernen. Anderzijds worden er volgens sommigen reeds te veel appartementen voorzien in de dorpskernen en moet hier een halt toe geroepen worden. 

Verdichting/Bouwshift

Aansluitend bij de reacties over de thema’s wonen, behoud van dorpszichten en open ruimte, wordt er aandacht gevraagd voor een meer doordachte verdichting in de dorpskernen. Hierbij moet gezocht worden naar een evenwicht tussen de bestaande context en het vermijden van bijkomende inname van open ruimte.

Educatie

De vraag naar verbeterde schoolomgevingen wordt meermaals gesteld. Hierbij wordt meer ruimte voor de scholen gevraagd, zowel voor wat betreft de schoolgebouwen als de bijhorende speelplaatsen. Daarenboven vraagt men meermaals veilig bereikbare schoolomgevingen in de bevraging.

Ontharding

Enkele suggesties worden gemaakt rond het thema ontharding. Vooral in de dorpskernen wordt het verharde karakter van het openbaar domein als een minpunt aanschouwd.

Gebouwenpatrimonium

Een beperkt aantal mensen stelt voor om meer in te zetten op meervoudig ruimtegebruik van bestaande onderbenutte panden. Ook het slimmer omgaan met leegstand wordt gesuggereerd.

Toegankelijkheid

In een beperkt aantal reacties wordt toegankelijkheid als belangrijk thema naar voren geschoven. Bij het ontwerp van nieuwe gebouwen of openbare ruimte zou bijvoorbeeld nog meer rekening gehouden kunnen worden met rolstoeltoegankelijkheid.