home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Thematische resultaten uit het participatieproces

Hieronder vind je een omschrijving van de thema's die het vaakst aan bod kwamen tijdens het participatieproces. Het gaat hier zowel over de online bevraging, de bijdragen op het participatieplatform en de reacties tijdens de wandelingen (individueel en geleid).

In elke dorpskern werden zowel positieve elementen benoemd als verbeterpunten. De voornaamste conclusie is dat de deelnemers van mening zijn dat het dorpse karakter van de kernen moet behouden blijven. Dit ziet men ook terugkomen in onderstaande thema's.

Mobiliteit

Het thema Mobiliteit kwam het vaakst aan bod in de reacties. De aandacht ging hierbij enerzijds uit naar de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer in de gemeente, anderzijds werd de focus vaak op autoluwe zones gelegd (voornamelijk in de dorpscentra, samenhangend met de verblijfswaarde van deze plekken). Het ontmoedigen van autoverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid wordt eveneens door vele inwoners als belangrijk ervaren. Verkeersdrukte in combinatie met het ermee gepaarde geluid wordt als storend ervaren door verschillende mensen. De reeds bestaande fietsverbindingen tussen de verschillende dorpskernen worden door vele participanten positief ervaren en maken ook de omliggende gemeenten en de stad Leuven makkelijk bereikbaar met de fiets. De vandaag aanwezige trage wegverbindingen doorheen de dorpskern bewijzen een groot praktisch nut (verkeersluwe doorsteken), niet elke doorsteek is echter bij iedereen even gekend. Ook de trage wegverbindingen langs de aanwezige natuur in de gemeente zijn een troef. Ongeacht de bestaande fietsverbindingen en trage wegverbindingen, is er ook vraag naar bijkomende fietswegen (fietspaden, fietsstraten) en trage wegen.

Enkele meer specifieke reacties handelen over een nieuwe kijk op de circulatie van autoverkeer doorheen de dorpskernen (door bijvoorbeeld het invoeren van eenrichtingsverkeer op verschillende plaatsen).

Groen

Groene ruimte in de gemeente is een tweede belangrijk thema dat naar voor komt uit het participatietraject. De gemeente beschikt over mooie natuur bestaande uit bossen, weidelandschappen en de kenmerkende heuvels. Het behoud, onderhoud en de bescherming van deze groene ruimte wordt door vele participanten als belangrijk ervaren. Een vaak voorkomende suggestie is het verhogen van het aandeel groen in de openbare ruimte (voorzien van meer bomen, struiken, bloemen in het straatbeeld).

Verblijfsruimte

In een groot aandeel van de reacties wordt de expliciete vraag naar meer verblijfsruimte in de dorpskernen gesteld. De nood aan plaats voor ontspanning, ontmoeting en sociaal contact op straat is hoog. Een gezellige dorpskern is voor vele mensen autoluw van karakter. Een pleinfunctie in de dorpskern biedt volgens enkelen ook gunstigere omstandigheden voor ondernemerschap (horeca, winkels).

In elk van de dorpskernen zijn hiervoor mogelijkheden, verschillende interessante plaatsen hiervoor werden dan ook gesuggereerd tijdens het participatietraject. In de meeste gevallen wordt gekeken naar de vandaag beschikbare ruimte rondom de kerken in de verschillende dorpskernen.

Voorzieningen

De nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen is voor het merendeel van de participanten belangrijk. Er is volgens verschillende respondenten nood aan een kleine supermarkt of kleinere winkels met een basisaanbod aan dagelijkse consumptiegoederen (voornamelijk in de dorpskernen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode maar zeker ook in Holsbeek centrum. In Holsbeek-Plein wordt het beschikbare aanbod als zeer positief ervaren). Dat niet elk type voorziening kan worden voorzien in elke dorpskern wordt erkend. Plaats voor horeca (in de dorpskern, in combinatie met de vaak gemaakte suggestie naar meer verblijfsruimte) wordt eveneens meermaals gesuggereerd.

De vraag naar een wekelijkse markt in Holsbeek centrum wordt eveneens enkele keren gesteld. In mindere mate is er een wens naar enkele speciaalzaken in de gemeente.

Vrije tijdsvoorzieningen

Het belang van voldoende speelpleintjes, speelruimte of speeltuinen voor kinderen wordt duidelijk aangegeven in de bevraging. Hoewel de bestaande infrastructuren als waardevol worden beschouwd, mogen er nog meer vrijetijdsvoorzieningen worden voorzien in (of in de nabijheid van) de verschillende dorpskernen. Ook de iets oudere jeugd mag hierbij niet vergeten worden. Een suggestie die hierrond bijvoorbeeld meermaals wordt gegeven, is ruimte voor een skateplein.

Daarnaast worden suggesties gemaakt omtrent het voorzien van nog meer (duidelijke en onderhouden) wandelpaden en zitbankjes. Deze vormen een troef voor de gemeente Holsbeek.

Voor sommige participanten mag er ruimte worden voorzien voor culturele voorzieningen en plaats voor culturele activiteiten.

Enkele inwoners vestigen specifiek de aandacht op hondenlosloopweides en zien hier in de toekomst graag ruimte voor gemaakt worden.

Parkeren

Bij de suggesties rond parkeren zien we enerzijds de vraag naar voldoende parkeerruimte opduiken, dit zodat de verschillende functies in de dorpskernen bereikbaar blijven. Anderzijds wordt de parkeerdruk en de hierbij gepaarde drukte van zogenaamd ‘zoekverkeer’ in de dorpscentra als knelpunt gezien. Het verzoenen van beide verwachtingen is een ruimtelijke uitdaging voor de verschillende dorpskernen.

Recreatie

Er is tevredenheid over de vandaag beschikbare sportinfrastructuur in de gemeente en de ondernomen stappen voor het voorzien van meer plaats hiervoor in het recente verleden.

Verschillende respondenten vragen echter naar meer variatie in sportinfrastructuur in de gemeente. Naast de al aanwezige voetbalvelden is er ook nood aan bijvoorbeeld looppistes (of Finse piste). Ook de vraag naar ruimte voor een skatepark komt vaker terug. Dit sluit aan bij de meer algemene vraag naar voldoende ruimte voor de jeugd om zich te kunnen ontspannen.

Eén enkele reactie bevatte de vraag naar een zwembad in de gemeente.

Open ruimte

De open ruimte in de gemeente is zeer waardevol voor vele van de participanten en draagt bij tot het typische landelijke karakter van de gemeente.

De verdichtingsvraag en bouw van bijkomende woningen in de gemeente mag daarom niet ten koste gaan van de nog aanwezige open ruimte. In verschillende reacties wordt dan ook gevraagd om deze zo goed mogelijk te beschermen.

Erfgoed/Dorpszichten/Beeldkwaliteit

Het behoud van waardevolle dorpszichten en gebouwen met erfgoedwaarde is voor verschillende respondenten ook van belangrijke waarde. Dit werd ook veelvuldig besproken tijdens de wandelingen. In de dorpscentra zijn verschillende karakteristieke en waardevolle gebouwen aanwezig die reeds lange tijd een belangrijke rol spelen in dorps- en straatzichten. Ook naar de toekomst toe moet er nagedacht worden over de rol hiervan. Nieuwbouwprojecten dienen daarom zorgvuldig in de bestaande context te worden ingepast. In enkele reacties wordt gesuggereerd om waar mogelijk dorpszichten te herwaarderen (door bijvoorbeeld meer groen te voorzien, of door bijvoorbeeld lokaal het autoverkeer te weren en het slim inplannen van parkeerplaatsen).

Wonen/woonvormen

In enkele reacties is er aandacht voor het thema wonen. Enerzijds is er de vraag om meer compactere/kleinere en betaalbare woonvormen te voorzien in de dorpskernen. Anderzijds worden er volgens sommigen reeds te veel appartementen voorzien in de dorpskernen en moet hier een halt toe geroepen worden of moet de manier waarop dit gebeurt onder de loep worden genomen.

Verdichting/Bouwshift

Aansluitend bij de reacties over de thema’s wonen, behoud van dorpszichten en open ruimte, wordt er aandacht gevraagd voor doordachte verdichting in de dorpskernen. Hierbij moet gezocht worden naar een evenwicht tussen de bestaande context en het vermijden van bijkomende inname van open ruimte.

Educatie

De vraag naar verbeterde schoolomgevingen wordt meermaals gesteld. Hierbij wordt meer ruimte voor de scholen gevraagd, zowel voor wat betreft de schoolgebouwen als de bijhorende speelplaatsen. Daarenboven vraagt men meermaals veilig bereikbare schoolomgevingen in de bevraging.

Ontharding

Enkele suggesties worden gemaakt rond het thema ontharding. Vooral in de dorpskernen zien verschillende participanten hiervoor opportuniteiten door bijvoorbeeld de groenere inrichting van de openbare ruimte.

Gebouwenpatrimonium

Een beperkt aantal mensen stelt voor om meer in te zetten op meervoudig ruimtegebruik van bestaande onderbenutte panden. Ook het slimmer omgaan met leegstand wordt gesuggereerd.

Toegankelijkheid

In een beperkt aantal reacties wordt toegankelijkheid als belangrijk thema naar voren geschoven. Bij het ontwerp van nieuwe gebouwen of openbare ruimte zou bijvoorbeeld nog meer rekening gehouden kunnen worden met rolstoeltoegankelijkheid.

Deel op facebook
Deel op twitter