Deel op facebook
Deel op facebook

Participatie in Holsbeek

Participatie als antwoord op complexe maatschappelijke uitdagingen

Om het hoofd te bieden aan specifieke maatschappelijke uitdagingen, is het noodzakelijk de vandaag heersende dynamieken in de gemeente te kennen. Het gemeentebestuur wordt uitgedaagd om, in de mate van het mogelijke, vat te krijgen op de wederzijdse wisselwerking en beïnvloeding tussen ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, demografische ontwikkelingen, mobiliteit, sociaal-economische en maatschappelijke factoren. Doorheen dit geheel stroomt de onafwendbare nood aan klimaatadaptatie, de opbouw van veerkracht en energietransitie. Deze globale abstractere context lokaal en concreet detecteren en vertalen is een continu proces, waarbij in gesprek dient te worden gegaan met alle betrokkenen in de gemeente. Productief samenwerken met deze betrokkenen zal leiden tot het verwezenlijken van gemeenschappelijke doelen. Intense samenwerking is net waar een levendige gemeenschap of ‘dorpskern’ op steunt.

Samen weten we meer

Participatie brengt mensen samen, die vanuit verschillende invalshoeken naar het onderwerp op de tafel kijken. Dit is erg waardevol want samen weten we meer dan alleen. Een participatieproces laat haar deelnemers kennis maken met anderen hun meningen, belangen en invalshoeken, wat maakt dat er samen een leercurve kan worden bewandeld. Dit wensen we ook binnen de gemeente te realiseren door verschillende diensten te betrekken. Daarnaast wensen we het participatietraject en de bijhorende participatiemomenten samen met de plangroep (en eventuele uitbreiding) voor te bereiden. Door het samen zoeken naar de juiste aanpak en werkvorm ontstaat er kennisoverdracht en kennisdeling. Op deze manier wordt eigenaarschap bij de medewerkers van de gemeente gestimuleerd.

Draagvlakcreatie

Om draagvlak te laten ontstaan dient er voldoende ruimte en tijd te worden genomen in het participatief proces, bij voorkeur is dit proces dan ook een open proces. Een open proces biedt ruimte voor het delen van meningen, het bouwen aan een gemeenschappelijke visie en tegelijkertijd het accepteren van verschillen. Dit betekent tevens dat er maximale transparantie is binnen het proces. Op deze manier kan er via participatie betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak worden opgebouwd. Door middel van participatie komt men tot een betere inhoudelijke kwaliteit, een verspreiding van goede ideeën en voorbeelden, gedeeld eigenaarschap en legitimiteit van het proces en haar resultaten. Bovendien leidt betrokkenheid tot een actievere inzet waardoor acties door de deelnemers zelf kunnen worden opgepakt.

Communicatie en eigenaarschap

De gemeente wordt door Interleuven begeleid en ondersteund in de organisatie van haar participatietraject. Het is de gemeente die communiceert naar haar burgers en de eigenaar is van het participatieproces. Interleuven reikt mogelijke participatiemethoden aan en ontwikkelt en verfijnt samen met de gemeente (de plangroep) de werkwijzen en draaiboeken.

Deel op facebook